URZĄD GMINY W KIKOLE

"STRONA URZĘDU GMINY W KIKOLE"

2

logo spis

fbk

LOGO GMINY KIKÓŁ Z OKAZJI 100 - LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

POMNIEJSZONELogo100

 

 

NIEPODLEGŁA

niepodlegla logo

 

 

Klauzula Informacyjna Akcyza

 

 klinf akcyza

 

Klauzula Informacyjna USC

 

 klauzula usc kikol

 

Ośrodek Kultury Gminy Kikół

tło na fb zimowe

 

 

Pokaz Fajerwerków podczas Dożynek Gminno - Parafialnych w Kikole 5 września 2015 roku

Samoobrona Kobiet

cover web ok 640.640x300

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

och121212

 

Awarie sieci wodociągowej

awarie sieci wod

 

Wyłączenia Energii Mapa

Status Dowodu Osobistego

Pies

 

Adopcja Psów

Pies

 

NOWA STRONA PZTP

NowaStronaPZTP

Niebieska Linia

KPNL

 

System obsługi mieszkańca - odpady komunalne

doc

 

Klauzula Informacyjna

klauzula

 

 

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych

fc

 

 

Harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok

hnie

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

dpp

 

STYPENDIA

Stypendia

 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Koniczynka"

sds

 

Zasady odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2018/2019

zod

 

Opcje ułatwień dostępu do treści strony

CZYSTE POWIETRZE

czystepow

 

 

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA -MAPA

czystepow

 

 

Świetlice Wiejskie

Świetlice1

Świetlice2

 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

konkurswyb

 

 

CEIDG

ceigdd

 

 

 

System Informacji Przestrzennej

SYS INF PRZE

 

 

APTEKI

apteki261016a

 

MAPA GMINY KIKÓŁ

 Mapa Gminy Kikół   stan na 2016 rok 

Sport i Kultura

ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT

1zw1

 

Uncategorised

nadesłane
Opublikowano: środa, 06, luty 2019 13:13

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Czytaj więcej: Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Super User
Opublikowano: środa, 02, wrzesień 2015 11:48

Wójt Gminy Kikół informuje, że na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis (art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

a) nauka zawodu- 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %. Wskaźnik ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 233 t.j.) pracodawcy
są zobowiązani do zawiadomienia Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem, również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika, o zawarciu umowy o pracęz młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Super User
Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2015 09:46

Kursy autobusów szkolnych

Trasa 1 – dowóz – SP Kikół

 

Nr

przystanku

Przystanek godz.
1 Kikół-Wieś 700
2 Wolęcin 703
3 Wolęcin II 708
4 Grodzeń (strażnica OSP) 710
5 Kikół (szkoła) 715
6 Kikół Przedszkole 720

Trasa nr 2 – dowóz – SP Kikół

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Moszczonne 655
2 Lubin 705
3 Lubin II 710
4 Lubinek I 715
5 Kikół (szkoła) 720
6 Konotopie 725
7 Jarczechowo 730
8 Kikół-Wieś, Jarczechowo 734
9 Kikół Przedszkole 745
10 Kikół (szkoła) 750

Trasa nr 3 – dowóz – SP Kikół i SP Ciełuchowo

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Grodzeń (skrzyżowanie) 725
2 Ciełuchowo (skrzyż. do Gołuchowa) 728
3 Ciełuchowo dr.gm. 731
4 Ciełuchowo II dr.gm. 733
5 Ciełuchowo (szkoła) 735
6 Kołat-Rybniki 737
7 Kikół (szkoła) 740

 

Trasa nr 1, 2 i 3 – odwóz – SP Kikół i SP Ciełuchowo

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Kikół Przedszkole 1355
2 Kikół (szkoła) 1400
3 Kołat - Rybniki  
4 Ciełuchowo (szkoła) 1407
5 Ciełuchowo II dr. gm.  
6 Ciełuchowo dr. gm.  
7 Ciełuchowo- skrzyż. do Gołuchowa  
8 Grodzeń (skrzyżowanie)  
9 Wolęcin II  
10 Wolęcin  
11 Kikół-Wieś  
12 Kikół (szkoła) 1430
13 Kikół-Wieś, (Jarczechowo)  
14 Jarczechowo  
15 Konotopie  
16 Kikół (szkoła) 1540
17 Kołat-Rybniki  
18 Ciełuchowo (szkoła) 1547
19 Ciełuchowo II dr. gm.  
20 Ciełuchowo dr. gm.  
21 Ciełuchowo (skrzyż do Gołuchowa)  
22 Grodzeń (skrzyżowanie)  
23 Wolęcin II  
24 Wolęcin  
25 Kikół-Wieś  

Trasa nr 2 – odwóz – SP Kikół

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Kikół (szkoła) 1540
2 Lubinek  
3 Lubin II  
4 Lubin  
5 Moszczonne  

 

 

Trasa nr 4 – dowóz SP Wola

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Sumin – Wieś (sklep) 800
2 Sumin (SDS) 803
3 Sumin (mleczarnia) 805
4 Sumin (skrzyż. Jankowo – Sumin) 808
5 Wola (szkoła) 815

 

Trasa nr 5 – dowóz SP Wola

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Moszczonne 800
2 Dąbrówka (skrzyż. na Zajeziorze) 804
3 Zajeziorze (szkoła) 807
4 Dąbrówka (sklep) 811
5 Wymyślin (skrzyż. do Trutowa) 814
6 Trutowo 815
7 Trutowo (klasztor) 817
8 Hornówek (przy OSP) 820
9 Hornówek 822
10 Wola (młyn) 825
11 Niedźwiedź 830
12 Wola (DK nr 10) 835
13 Wola (szkoła) 840

 

 

Trasa 2 i 4 - odwóz SP Wola i SP Kikół

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Wola (szkoła) 1320
2 Wola DK nr10 1325
3 Sumin-Wieś (sklep) 1330
4 Sumin (SDS) 1333
5 Sumin (mleczarnia) 1334
6 Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) 1335
7 Kikół Przedszkole 1340
8 Kikół (szkoła) 1345
9 Konotopie 1348
10 Jarczechowo 1352
11 Kikół (szkoła) 1400
12 Lubinek 1405
13 Lubin 1408
14 Moszczonne 1415
15 Zajeziorze 1418

 

 

Trasa 4 – odwóz SP Wola

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Wola (szkoła) 1500
2 Sumin – Wieś (sklep) 1507
3 Sumin (SDS) 1510
4 Sumin (mleczarnia) 1513
5 Sumin (skrzyż. Jankowo-Sumin) 1515

 

 

Trasa 5 – odwóz SP Wola

 

Nr przystanku Przystanek godz.
1 Wola (szkoła) 1500
2 Niedźwiedź 1505
3 Wola (młyn) 1508
4 Hornówek 1510
5 Hornówek (OSP) 1512
6 Trutowo (klasztor) 1515
7 Trutowo 1516
8 Wymyślin (skrzyżowanie do Trutowa) 1519
9 Dąbrówka (sklep) 1522
10 Moszczonne 1525

 

Super User
Opublikowano: piątek, 28, sierpień 2015 13:44

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kikole

Józef Predenkiewicz

Komendant Gminnego OSP w Kikole
Janusz Falkowski

Karmelicka OSP Wola

Prezes Sylwester Śmigiel

Naczelnik Jarosław Ziółkowski

OSP Ciełuchowo

Prezes Henryk Podlewski

Naczelnik Ryszard Pipczyński

OSP Dąbrówka


OSP Grodzeń

Prezes Zdzisław Kopczyński

Naczelnik Dariusz Majewski

OSP Hornówek

Prezes Bogusław Lewandowski

Naczelnik Adam Przyjacielski

OSP Kikół

Prezes Paweł Znaniecki

Naczelnik Rafał Baranowski

OSP Lubin

Prezes Michał Mokwiński

Naczelnik Kamil Zakierski

OSP Moszczone

Prezes Zbigniew Ambroziak

Naczelnik Józef Mokwiński

OSP Wola

2

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

mapazagrożeń2018

Zdjęcia Gminy Kikół z lotu ptaka

Strategia ORSG

str231015

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI

 

KINFO 

Archiwum Nagrań Sesji Rady Gminy Kikół

sesjaa131218

 

WKU we WŁOCŁAWKU

wkuwło

 

Rozkład jazdy Autobusów PZTP

1f77879b610476cf4577162eb46bba35 L

 

Rolnictwo

listy odmiany roslin 220217

 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

absz

 

Ocena okresowa wody przeznaczonej do spożycia

woda22

 

Skrzynka Podawcza adres : hlc4c7r03x

EPUAP

 

Rozkład jazdy autobusów - PKS Kikół

pks m

 

WILKOWYJCE

 

Liczba odwiedzin

3826519
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
275
2492
4629
3777781
116351
107395
3826519

Your IP: 18.206.14.36
2022-06-28 02:23

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

mlodociani

 

TV Kujawy

 

 

TV Kujawy

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kikół za 2015 rok .

analizastangos 

Ochotnicze Straże Pożarne

osp

 

ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA ULICZNEGO

oswul

 

Wybory Prezydenta RP 2020

urna 2